TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

Lan toả câu chuyện của 9MẮM

GỬI ĐỀ XUẤT TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

Các đơn vị đủ điều kiện để làm đại lý muốn trở thành đại lý của Thực phẩm 9MẮM, vui lòng điền đơn đăng ký đại lý theo link ở dưới đây:

ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ HOTLINE: 0967.800.127

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đăng ký làm đại lý, Phòng Kinh doanh Thực phẩm 9MẮM sẽ tìm hiểu về đơn vị yêu cầu làm đại lý. Trường hợp đơn vị đủ điều kiện để trở thành đại lý, Phòng Kinh doanh sẽ trình Giám đốc Công ty xem xét và ra quyết định. Đơn vị được quyết định đồng ý trở thành đại lý sẽ được Thực phẩm 9MẮM liên hệ và nhận được chính sách hỗ trợ dành cho đại lý.